Posete Zagrebu, Varaždinu, Budimpešti i Beogradu

Sa ujakom Petrom Mandićem 22. maja, posećuje Zagreb i drži predavanje u Gradskoj vijećnici. Zatim sa njim odlazi u Varaždin 25. maja, u posetu drugom ujaku Paji Mandiću, višem štabnom oficiru u austrijskoj vojsci. 29. maja putuje za Budimpeštu, da bi dao svoje mišljenje o uvođenju električnog osvetljenja. Tu je primio delegaciju beogradske opštine i Inženjerskog udruženja. 1. juna posećuje Beograd.  J.J. Zmaj piše pesmu Tesli u čast koju objavljuju je listovi „Zastava“ i „Naše doba“. 
Back to top