Osniva se Liga naroda. Tesla izražava svoj stav po tom pitanju

U januaru 1920. godine, nakon Mirovne konferencije u Parizu kojom je okončan Prvi svetski rat, osnovana je Liga naroda. Liga naroda bila je prva međunarodna organizacija čiji je osnovni cilj održanje mira u svetu nakon prvog oružanog konflikta svetskih razmera. Poznato je da je Mihajlo Pupin dao doprinos radu delegacije Kraljevine SHS na ovoj Mirovnoj konferenciji. Pupin je učestvovao u nastojanjima jugoslovenske delegacije da učvrsti granice novoformirane države u Banatu, Sloveniji i Međumurju. Budući da je bio posvećen ideji uspostavljanja svetskog mira, Tesla je često komentarisao ideju o osnivanju međunarodnih organizacija kakva je upravo Liga naroda. Predviđao je nestabilnost razvoja civilizacije i davao svoje viđenje stabilnog razvoja i korišćenja energije iz prirodne sredine.
 
Back to top