Odobreni patenti polifaznog sistema

Patentni  zavod SAD odobrava njegove pronalaske iz oblasti polifaznog sistema, a 10. i 23. aprila prijavljuje sledeće patente: prenos energije sa tri provodnika, sprezanje u zvezdi i poligon u princip komutatorike, kojima se omogućuje korišćenje generatora jednosmerne struje, sa malim preinačenjem namotaja za proizvodnju višefaznih struja.
Back to top