Elektromagnetski motor (patent br. 381 968)

Elektromagnetski motor (patent br. 381 968)
Ovaj izum predstavlja unapređeno rešenje problema pretvaranja električne energije u mehaničku. On omogućava da motor radi konstantom brzinom bez obzira na opterećenje, postiže veliku ekonomičnost pretvaranja energije i ne zahteva korišćenje uređaja za komutaciju. Ovakva vrsta motora kasnije dobija naziv sinhroni motor.

Motor se sastoji od prstena (obeleženo sa R), koji je izrađen od tankih izolovanih gvozdenih prstenova ili prstenskih pločica da bi bio što je moguće više osetljiv na promene magnetnog polja. Prsten je okružen sa četiri simetrično postavljena namotaja od izolovane žice, što predstavlja stator (obeleženo sa C, C, C’, C’). Dijametralno suprotni namotaji su povezani tako da rade u parovima, proizvodeći slobodne polove na dijametralno suprotnim krajevima prstena. Unutar prstena, na osovinu je postavljen magnetni disk (obeleženo sa D), koji je montiran tako da se slobodno okrećen unutar prstena. Generator (obeležen sa G) je uobičajenog tipa, pri čemu ovaj koji je prikazan ima magnete NS koji stvaraju polje i cilindrično rotorsko jezgro (obeleženo sa A), na koje su postavljena dva namotaja (obeleženo sa B i B´). Slobodni krajevi namotaja su provučeni kroz osovinu (obeleženo sa a'), i vezani na izolovane prstenove (obeleženo sa b, b, b´, b´).Ovaj generator služi sa pokretanje motora.

Princip rada ovog motora zasniva se na primeni obrtnog magnetnog polja. To znači da motor mora da se napaja naizmeničnom strujom, u ovom slučaju iz generatora. Ta struja se dovodi na namotaje motora, koji stvaraju promenljivo magnetno polje.  Konstrukcija motora je takva da omogućava periodično smenjivanje polova magnetnog polja. Pod uticajem magnetnih sila ovakvog polja, dolazi do rotacije diska, pri čemu su brzine rotora motora i generatora jednake.

Iza ovog patenta stoji zanimljiva priča o tome kako je Tesla za njega dobio ideju.
Tokom druge godine studija politehničke škole u Gracu, Tesla je prisustvovao demonstraciji eksperimenata sa Gramovim dinamom koje je izvodio profesor Pešl. Tom prilikom Tesla je zapazio da bi možda bilo moguće pokretati motor bez četkica. Profesor Pešl je smatrao da će Tesla uraditi velike stvari, ali da ipak nije moguće pokretati motor bez četkica.
Tesla nije odustajao od svoje ideje i uspeo je da patentira svoj izum 1. maja 1888. godine.
Za više informacija pogledajte: http://goo.gl/sfTTkz

Ostali patenti

Komutator za dinamo električne mašine (patent br. 334 823)
Komutator za dinamo električne mašine (patent br. 334 823)

Cilj ovog patenta je sprečavanje pojave varničenja kod dinamo-električnih mašina koja nastaje…

Pročitaj ceo članak
Sistem distribucije električne energije (patent br. 381 970)
Sistem distribucije električne energije (patent br. 381 970)

Ovaj pronalazak omogućava da se struja iz jednog izvora raspodeli na veći broj potrošača tako…

Pročitaj ceo članak
Način dobijanja jednosmernih iz naizmeničnih struja (patent br. 413 353)
Način dobijanja jednosmernih iz naizmeničnih struja (patent br. 413 353)

Cilj ovog patenta je pronalaženje načina za usmeravanje ili pretvaranje naizmeničnih struja u jednos…

Pročitaj ceo članak
Rotor za električne mašine (patent br. 417 794)
Rotor za električne mašine (patent br. 417 794)

Cilj ovog patenta je proizvodnja rotora visokog stepena električnog iskorišćenja, čija je izg…

Pročitaj ceo članak
Elektromagnetski motor naizmenične struje (patent br. 433 700)
Elektromagnetski motor naizmenične struje (patent br. 433 700)

Ovim patentom Tesla je unapredio klase elektromotora kod kojih obrtanje nastaje usled progresivnog k…

Pročitaj ceo članak
Sistem električnog osvetljenja (patent br. 454 622)
Sistem električnog osvetljenja (patent br. 454 622)

Ovim patentom Tesla je doprineo unapređenju naprava za električno osvetljenje. Otkrio je da se najef…

Pročitaj ceo članak
Namotaj za elektromagnete (patent br. 512 340)
Namotaj za elektromagnete (patent br. 512 340)

Cilj ovog patenta je povećanje korisnosti navojaka bez skupih kondenzatora. Tesla je otkrio da u sv…

Pročitaj ceo članak
Aparat za proizvodnju ozona (patent br. 568 177)
Aparat za proizvodnju ozona (patent br. 568 177)

Unapređivanjem dotadašnjih izuma i aparata, Tesla dolazi do visokonaponskih električnih pražn…

Pročitaj ceo članak
Metoda i aparatura za proizvođenje struja visoke frekvencije (patent br. 568 179)
Metoda i aparatura za proizvođenje struja visoke frekvencije (patent br. 568 179)

Još jedan od Teslinih patenata koje je naučnik tokom godina usavršavao, i na koji se o…

Pročitaj ceo članak
Aparatura za proizvođenje električnih struja visokih frekvencija i napona (patent br. 568 176)
Aparatura za proizvođenje električnih struja visokih frekvencija i napona (patent br. 568 176)

U vreme Teslinog rada, električna energija se prenosila isključivo u obliku jednosmerne struje. Taka…

Pročitaj ceo članak
Električni upaljač za gasne mašine (patent br. 609 250)
Električni upaljač za gasne mašine (patent br. 609 250)

Ovaj izum ima namenu u uređajima za čiji rad je potrebno napraviti varnicu. Za to se koristi naprava…

Pročitaj ceo članak
Način upravljanja i aparatura mehanizma za upravljanje pokretnim plovnim objektima ili o vozilima (patent br. 613 809)
Način upravljanja i aparatura mehanizma za upravljanje pokretnim plovnim objektima ili o vozilima (patent br. 613 809)

Ono što razlikuje ovaj patent od svih sistema do tada koji su obezbeđivali upravljanje mehani…

Pročitaj ceo članak
Sistem za prenos električne energije (patent br. 645 576)
Sistem za prenos električne energije (patent br. 645 576)

Od samih početaka upotrebe električne energije pa do danas prenos energije ostvaruje se putem elektr…

Pročitaj ceo članak
Način pojačavanja i iskorišćenja efekata koji se prenose kroz prirodne sredine (patent br. 685 953)
Način pojačavanja i iskorišćenja efekata koji se prenose kroz prirodne sredine (patent br. 685 953)

Ovaj izum je doneo poboljšanje u načinu korišćenja efekata koji se prenose kroz prirod…

Pročitaj ceo članak
Način korišćenja energije zračenja (patent br. 685 958)
Način korišćenja energije zračenja (patent br. 685 958)

Izvesna zračenja (ultraljubičasta svetlost, katodni i rendgenski zraci) imaju svojstvo da da elektri…

Pročitaj ceo članak
Sistem za signalizaciju (patent br. 725.605)
Sistem za signalizaciju (patent br. 725.605)

Cilj ovog pronalaska je da se prevaziđu nedostaci i da se veliki broj predajnih i prijemnih stanica…

Pročitaj ceo članak
Turbina (patent br. 1 061 206)
Turbina (patent br. 1 061 206)

Ovaj izum omogućava pretvaranje energije kretanja fluida u mehanički rad (rotaciono kretanje) ili ob…

Pročitaj ceo članak
Gromobran (patent br. 1 266 175)
Gromobran (patent br. 1 266 175)

Teslin gromobran predstavlja unapređen sistem za zaštitu od udara groma koji se po svojoj kon…

Pročitaj ceo članak
Ventilski cevovod (patent br. 1 329 559)
Ventilski cevovod (patent br. 1 329 559)

Cilj ovog patenta je omogućavanje protoka fluida u jednom smeru i blokiranje protoka u drugom smeru…

Pročitaj ceo članak
Metod vazdušnog transporta (patent br. 1 665 113)
Metod vazdušnog transporta (patent br. 1 665 113)

Sve do objave ovog patenta postojala su dva rešenja za vazdušni transport: helikopter…

Pročitaj ceo članak
Povratak na vrh strane