Patenti

Nikola Tesla je za svoje pronalaske dobio ukupno 278 patenata u 26 zemalja. U periodu od maja 1885. godine do oktobra 1927. godine, Tesla je Američkom patentnom zavodu priložio 111 patentnih pisama. Tačan broj dobijenih patenata van SAD još nije utvrđen, ali taj broj prelazi 167. Većina inostranih patenata opisuje istu materiju kao i američki patenti. Postoji 125 pronalazaka koji su predmet zaštite u originalnim patentima. Tesla je veći deo svojih izuma redovno prijavljivao Američkom patentnom zavodu. Posebno je zanimljivo to što je javnosti predstavljao svoja otkrića u vidu predavanja ili članaka tek nakon što bi ih prijavio patentnom zavodu. To jasno svedoči o načinu Teslinog rada, ali omogućava i da se Teslin pronalazački rad sagleda kroz grupe patenata.
 
Prvi izumi za koje je Tesla prijavio patente bili su iz oblasti lučnog osvetljenja i dinamo mašina. Unapredio je rad dinamo mašina sprečavajući varničenje i buku koja se javljala prilikom generisanja električne energije, neophodne za rastuće potrebe osvetljenja u Njujorku. U ovoj grupi patenata nalaze se lampa, komutator i razne vrste regulatora za dinamo električne mašine jednosmerne struje, ali kao najznačajniji izdvaja se patent pod nazivom “Komutator za dinamo električne mašine” (patentni broj 334.823). 

Čak i za vreme patentiranja svojih izuma za poboljšanje dinama jednosmerne struje Tesla je sve više pažnje posvećivao svom otkriću obrtnog magnetog polja i izradi indukcionog motora. On je u tome video pravi napredak s obzirom da je to otkriće vodilo ka usvajanju potpuno novog sistema, odnosno sistema naizmeničnih struja. Sledeća grupa patenata je vezana upravo za indukcioni motor i sistem polifaznih struja u celini. Ovaj sistem je znatno uzdrmao američku naučnu javnost s obzirom da je, do tada, u masovnoj upotrebi bio jedino Edisonov sistem jednosmerne struje. Tesla nije prvi naučnik koji se bavio ovim sistemom, ali je prvi naučnik koji je napravio indukcioni motor koji omogućava širu upotrebu ovog sistema.

U ovoj grupi patenata postoji preko 40 patenata koji obuhvataju, ne samo obrtno magnetno polje i indukcioni motor, već i čitav sistem prenosa i upotrebe ove vrste električne energije.  Od najznačajnijih u ovoj grupi su “Elektromagnetski motor naizmenične struje” (pat. br. 433.700), “Elektromagnetski motor” (pat. br. 381.968) i “Sistem distribucije električne energije” (pat. br. 381.970), kao i patenti “Način dobijanja jednosmernih iz naizmeničnih struja” (pat. br. 413.353), koji opisuje metod konverzije struja, i “Rotor za električne mašine” (pat. br. 417.794), koji je omogućio smanjenje gubitaka tj. imao znatno veći stepen iskorišćenja.

Bitno je napomenuti da je ovaj sistem usvojen prilikom izgradnje hidrocentrale na Nijagarinim vodopadima, i time je ta centrala postala prva centrala na svetu koja je koristila sistem naizmeničnih struja.

Kako su postojale tvrdnje o opasnosti naizmeničnih struja po ljudski život, Tesla je pokušavajući da dokaže suprotno, sve više vršio eksperimente sa naizmeničnim strujama visokog napona i visoke frekvencije i radio na njihovoj primeni u veštačkom osvetljenju. O tome najbolje svedoči patent “Sistem električnog osvetljenja” (pat. br. 454.622), u kome se, između ostalog, prvi put pominje i Teslin transformator. Da bi izbegao korišćenje skupih kondenzatora, Tesla je koristio namotaje za elektromagnete koji su povećavali korisnost. Na ovom principu, patentiranim pod nazivom “Namotaj za elektromagnete” (pat. br. 512.340), je kasnije nastao tzv. Teslin kalem. Ostali bitni patenti iz oblasti struja visoke frekvencije su “Aparatura za proizvođenje električnih struja visoke frekvencije i napona” (pat. br. 588.176) i “Metod i aparatura za proizvođenje struja visoke frekvencije” (pat. br. 568.179).

Među patente koji su odmah našli praktični primenu ubraja se “Aparat za proizvodnju ozona“ (pat. br. 568.177), po kom su se proizvodili ozonski generatori korišćeni u medicinske svrhe.
 
Nakon ovih patenata usledio je rad na bežičnom prenosu električne energije i istraživanjima u oblasti iks-zraka. Uobličivši neka svoj istraživanja u ovom polju Tesla prijavljuje dva patenta “Sistem za prenos električne energije” (pat. br. 645.576) i 649.621 koji su značajno doprineli razvoju radio-tehnike. Takođe patentom “Sistem za signalizaciju” (pat. br. 725.605), radi na zaštiti poruka ili signala usled ometenja, otkrivanja ili remećenja na neki drugi način. Da bi pokazao pravi značaj u mogućnost korišćenja patenata iz ove oblasti Tesla je sagradio model broda sa teleupravljanjem, koji je posebno patentirao pod nazivom “Način upravljanja i aparatura mehanizma za upravljanje pokretnim plovnim objektima ili vozilima” (pat. br. 613.809). Dodatni patenti koji doprinose poboljšanju prenosa električne energije kroz vazduh su “Način pojačavanja i iskorišćenja efekata koji se prenose kroz prirodne sredine” (pat. br. 685.953)  i “Način korišćenja energije zračenja” (patent br. 685 958).
Nakon neuspeha sa Vardenklif projektom, mašinstvo je bila sledeća oblast koju je Tesla unapredio velikim brojem patenata. Među njima su “Turbina” (pat. br. 1.061.206), “Ventilski cevovod” (pat. br. 1.329.559) i “Električni starter gasnih mašina” (pat. br. 609.250).

Na polju zaštite građevinskih objekata, Tesla je unapredio gromobrane, i svojim patentom “Gromobran” (pat. br. 1.266.175) ispravio nedostatke prethodnih zaštitnih sistema.

Patentom “Metod vazdušnog transporta” (pat. br. 1.665.113), Tesla je iskombinovao prednosti helikoptera i aviona u letilicu sa vertikalnim uzletanjem, što predstavlja jednu od najzanimljivijih oblasti kojom se bavio. Ovo su ujedno bili i poslednji patenti koje je Tesla objavio. 
 
Komutator za dinamo električne mašine (patent br. 334 823)
Komutator za dinamo električne mašine (patent br. 334 823)

Cilj ovog patenta je sprečavanje pojave varničenja kod dinamo-električnih mašina koja nastaje…

Pročitaj ceo članak
Elektromagnetski motor (patent br. 381 968)
Elektromagnetski motor (patent br. 381 968)

Ovaj izum predstavlja unapređeno rešenje problema pretvaranja električne energije u mehaničku…

Pročitaj ceo članak
Sistem distribucije električne energije (patent br. 381 970)
Sistem distribucije električne energije (patent br. 381 970)

Ovaj pronalazak omogućava da se struja iz jednog izvora raspodeli na veći broj potrošača tako…

Pročitaj ceo članak
Način dobijanja jednosmernih iz naizmeničnih struja (patent br. 413 353)
Način dobijanja jednosmernih iz naizmeničnih struja (patent br. 413 353)

Cilj ovog patenta je pronalaženje načina za usmeravanje ili pretvaranje naizmeničnih struja u jednos…

Pročitaj ceo članak
Rotor za električne mašine (patent br. 417 794)
Rotor za električne mašine (patent br. 417 794)

Cilj ovog patenta je proizvodnja rotora visokog stepena električnog iskorišćenja, čija je izg…

Pročitaj ceo članak
Elektromagnetski motor naizmenične struje (patent br. 433 700)
Elektromagnetski motor naizmenične struje (patent br. 433 700)

Ovim patentom Tesla je unapredio klase elektromotora kod kojih obrtanje nastaje usled progresivnog k…

Pročitaj ceo članak
Sistem električnog osvetljenja (patent br. 454 622)
Sistem električnog osvetljenja (patent br. 454 622)

Ovim patentom Tesla je doprineo unapređenju naprava za električno osvetljenje. Otkrio je da se najef…

Pročitaj ceo članak
Namotaj za elektromagnete (patent br. 512 340)
Namotaj za elektromagnete (patent br. 512 340)

Cilj ovog patenta je povećanje korisnosti navojaka bez skupih kondenzatora. Tesla je otkrio da u sv…

Pročitaj ceo članak
Aparat za proizvodnju ozona (patent br. 568 177)
Aparat za proizvodnju ozona (patent br. 568 177)

Unapređivanjem dotadašnjih izuma i aparata, Tesla dolazi do visokonaponskih električnih pražn…

Pročitaj ceo članak
Metoda i aparatura za proizvođenje struja visoke frekvencije (patent br. 568 179)
Metoda i aparatura za proizvođenje struja visoke frekvencije (patent br. 568 179)

Još jedan od Teslinih patenata koje je naučnik tokom godina usavršavao, i na koji se o…

Pročitaj ceo članak
Aparatura za proizvođenje električnih struja visokih frekvencija i napona (patent br. 568 176)
Aparatura za proizvođenje električnih struja visokih frekvencija i napona (patent br. 568 176)

U vreme Teslinog rada, električna energija se prenosila isključivo u obliku jednosmerne struje. Taka…

Pročitaj ceo članak
Električni upaljač za gasne mašine (patent br. 609 250)
Električni upaljač za gasne mašine (patent br. 609 250)

Ovaj izum ima namenu u uređajima za čiji rad je potrebno napraviti varnicu. Za to se koristi naprava…

Pročitaj ceo članak
Način upravljanja i aparatura mehanizma za upravljanje pokretnim plovnim objektima ili o vozilima (patent br. 613 809)
Način upravljanja i aparatura mehanizma za upravljanje pokretnim plovnim objektima ili o vozilima (patent br. 613 809)

Ono što razlikuje ovaj patent od svih sistema do tada koji su obezbeđivali upravljanje mehani…

Pročitaj ceo članak
Sistem za prenos električne energije (patent br. 645 576)
Sistem za prenos električne energije (patent br. 645 576)

Od samih početaka upotrebe električne energije pa do danas prenos energije ostvaruje se putem elektr…

Pročitaj ceo članak
Način pojačavanja i iskorišćenja efekata koji se prenose kroz prirodne sredine (patent br. 685 953)
Način pojačavanja i iskorišćenja efekata koji se prenose kroz prirodne sredine (patent br. 685 953)

Ovaj izum je doneo poboljšanje u načinu korišćenja efekata koji se prenose kroz prirod…

Pročitaj ceo članak
Način korišćenja energije zračenja (patent br. 685 958)
Način korišćenja energije zračenja (patent br. 685 958)

Izvesna zračenja (ultraljubičasta svetlost, katodni i rendgenski zraci) imaju svojstvo da da elektri…

Pročitaj ceo članak
Sistem za signalizaciju (patent br. 725.605)
Sistem za signalizaciju (patent br. 725.605)

Cilj ovog pronalaska je da se prevaziđu nedostaci i da se veliki broj predajnih i prijemnih stanica…

Pročitaj ceo članak
Turbina (patent br. 1 061 206)
Turbina (patent br. 1 061 206)

Ovaj izum omogućava pretvaranje energije kretanja fluida u mehanički rad (rotaciono kretanje) ili ob…

Pročitaj ceo članak
Gromobran (patent br. 1 266 175)
Gromobran (patent br. 1 266 175)

Teslin gromobran predstavlja unapređen sistem za zaštitu od udara groma koji se po svojoj kon…

Pročitaj ceo članak
Ventilski cevovod (patent br. 1 329 559)
Ventilski cevovod (patent br. 1 329 559)

Cilj ovog patenta je omogućavanje protoka fluida u jednom smeru i blokiranje protoka u drugom smeru…

Pročitaj ceo članak
Metod vazdušnog transporta (patent br. 1 665 113)
Metod vazdušnog transporta (patent br. 1 665 113)

Sve do objave ovog patenta postojala su dva rešenja za vazdušni transport: helikopter…

Pročitaj ceo članak
Povratak na vrh strane