Sistem električnog osvetljenja (patent br. 454 622)

Sistem električnog osvetljenja (patent br. 454 622)
Ovim patentom Tesla je doprineo unapređenju naprava za električno osvetljenje. Otkrio je da se najefikasniji rezultati, pod praktički sasvim izvodljivim uslovima, postižu pomoću električnih struja koje imaju i visoku frekvenciju i visoki napon.

To znači da se za proizvodnju svetlosti može koristiti električna struja izuzetno male periode i vrlo visokog napona, i to sa velikom prednošću, kako ekonomskom tako i praktičnom.
 
Tesla je otkrio da ako se takve struje priključe na izvode sijalice sa užarenim vlaknom, tada se ugljeno vlakno može užariti i ostati u tom stanju ili, uopšte, da svako telo koje može da proizvede opisanu struju visokog napona, propisno zatvoreno u sudu iz koga je izvučen vazduh, može početi da svetli ili da se žari.
 
Sva aparatura korišćena u ovom patentu ( sa izuzekom specijalnih oblika sijalica) je konvencionalna, dobropoznate konstrukcije i već u opštoj upotrebi, ali njihova upotreba na način opisan u ovom izumu, donosi nam sistem električnog osvetljenja sa izvesnim novim i korisnim poboljšanjima.
 
Bitna stavka kod ovog patenta i vremena u kome je nastajao, jeste Teslina ideja o novim generatorima visokih frekvencija, kojom bi i proizvodnja svetlosti na takvu struju bila moguća. Tu na scenu stupa Teslin transformator.
 
Teslin transformator predstavlja novi tip generatora struja visokih frekvencija. Nastao je prvenstveno Teslinim interesovanjem za induktivnosti i kapacitivnosti u kolu naizmenične struje, posebno kod struja visokih frekvencija.
Zamenom kalema transformatorom bez gvožđa, s labavo induktivno spregnutim sekundarom, i korišćenjem do tada poznatog oscilatornog pražnjenja kondenzatora kroz zavojnice, stvorio je danas poznati “Teslin oscilirajući transformator” ili “Teslin transformator”.
 
Kompletan Teslin oscilator sadrži i posebno napojno kolo sa raznim oblicima varničara, u zavisnosti od tipa struje koji se koristi. U momentu dostizanja određenog napona za odabrani varničar, dolazi do proboja varničkog procepa i počinje pražnjenje kondenzatora preko primarnog kalema Teslinog transformatora. Pražnjenje je oscilatorno i oblik struje koja se generiše je određen induktivnostima i kapacitivnostima primara i sekundara, kao i međusobnom spregom ta dva dela.
 
Najpovoljniji slučaj je kada se varnica u primarnom kolu ugasi po prelasku energije u sekundar, jer tada nema daljih gubitaka u primaru i sekundar nastavlja da osciluje u učestanosti sekundarnog kola. Bitna je i jaka sprega primara i sekundara, zbog skraćivanja vremena prenosa energije.
Primena Teslinog transformatora u današnjem trenutku je ogromna. Od dobijanja visokog napona za paljenje benzinske smeše u automobilima, za televizijske katodne cevi, osciloskope itd. pa preko kola radio-predajnika i prijemnika, sve do modernih napajanja za računare.
 
Sistem osvetljenja i Teslin transformator su usko povezani.Ovim patentima Tesla pokazuje da je sposoban za osmišljavanje i korisničkih/krajnjih proizvoda, ali i pozadinskog sistema koji bi takav izum i omogućio.
 
Tesla je patentirao ovaj izum 23. juna, 1891.
Za više informacija posetite: http://goo.gl/ZiAyYd

Other Patents

Komutator za dinamo električne mašine (patent br. 334 823)
Komutator za dinamo električne mašine (patent br. 334 823)

Cilj ovog patenta je sprečavanje pojave varničenja kod dinamo-električnih mašina koja nastaje…

Read entire article
Elektromagnetski motor (patent br. 381 968)
Elektromagnetski motor (patent br. 381 968)

Ovaj izum predstavlja unapređeno rešenje problema pretvaranja električne energije u mehaničku…

Read entire article
Sistem distribucije električne energije (patent br. 381 970)
Sistem distribucije električne energije (patent br. 381 970)

Ovaj pronalazak omogućava da se struja iz jednog izvora raspodeli na veći broj potrošača tako…

Read entire article
Način dobijanja jednosmernih iz naizmeničnih struja(patent br. 413 353)
Način dobijanja jednosmernih iz naizmeničnih struja(patent br. 413 353)

Cilj ovog patenta je pronalaženje načina za usmeravanje ili pretvaranje naizmeničnih struja u jednos…

Read entire article
Rotor za električne mašine (patent br. 417 794)
Rotor za električne mašine (patent br. 417 794)

Cilj ovog patenta je proizvodnja rotora visokog stepena električnog iskorišćenja, čija je izg…

Read entire article
Elektromagnetski motor naizmenične struje (patent br. 433 700)
Elektromagnetski motor naizmenične struje (patent br. 433 700)

Ovim patentom Tesla je unapredio klase elektromotora kod kojih obrtanje nastaje usled progresivnog k…

Read entire article
Namotaj za elektromagnete (patent br. 512 340)
Namotaj za elektromagnete (patent br. 512 340)

Cilj ovog patenta je povećanje korisnosti navojaka bez skupih kondenzatora. Tesla je otkrio da u sv…

Read entire article
Aparat za proizvodnju ozona (patent br. 568 177)
Aparat za proizvodnju ozona (patent br. 568 177)

Unapređivanjem dotadašnjih izuma i aparata, Tesla dolazi do visokonaponskih električnih pražn…

Read entire article
Metoda i aparatura za proizvođenje struja visoke frekvencije (patent br. 568 179)
Metoda i aparatura za proizvođenje struja visoke frekvencije (patent br. 568 179)

Još jedan od Teslinih patenata koje je naučnik tokom godina usavršavao, i na koji se o…

Read entire article
Aparatura za proizvođenje električnih struja visokih frekvencija i napona (patent br. 568 176)
Aparatura za proizvođenje električnih struja visokih frekvencija i napona (patent br. 568 176)

U vreme Teslinog rada, električna energija se prenosila isključivo u obliku jednosmerne struje. Taka…

Read entire article
Električni upaljač za gasne mašine (patent br. 609 250)
Električni upaljač za gasne mašine (patent br. 609 250)

Ovaj izum ima namenu u uređajima za čiji rad je potrebno napraviti varnicu. Za to se koristi naprava…

Read entire article
Način upravljanja i aparatura mehanizma za upravljanje pokretnim plovnim objektima ili o vozilima (patent br. 613 809)
Način upravljanja i aparatura mehanizma za upravljanje pokretnim plovnim objektima ili o vozilima (patent br. 613 809)

Ono što razlikuje ovaj patent od svih sistema do tada koji su obezbeđivali upravljanje mehani…

Read entire article
Sistem za prenos električne energije (patent br. 645 576)
Sistem za prenos električne energije (patent br. 645 576)

Od samih početaka upotrebe električne energije pa do danas prenos energije ostvaruje se putem elektr…

Read entire article
Način pojačavanja i iskorišćenja efekata koji se prenose kroz prirodne sredine (patent br. 685 953)
Način pojačavanja i iskorišćenja efekata koji se prenose kroz prirodne sredine (patent br. 685 953)

Ovaj izum je doneo poboljšanje u načinu korišćenja efekata koji se prenose kroz prirod…

Read entire article
Način korišćenja energije zračenja (patent br. 685 958)
Način korišćenja energije zračenja (patent br. 685 958)

Izvesna zračenja (ultraljubičasta svetlost, katodni i rendgenski zraci) imaju svojstvo da da elektri…

Read entire article
Sistem za signalizaciju (patent br. 725.605)
Sistem za signalizaciju (patent br. 725.605)

Cilj ovog pronalaska je da se prevaziđu nedostaci i da se veliki broj predajnih i prijemnih stanica…

Read entire article
Turbina (patent br. 1 061 206)
Turbina (patent br. 1 061 206)

Ovaj izum omogućava pretvaranje energije kretanja fluida u mehanički rad (rotaciono kretanje) ili ob…

Read entire article
Gromobran (patent br. 1 266 175)
Gromobran (patent br. 1 266 175)

Teslin gromobran predstavlja unapređen sistem za zaštitu od udara groma koji se po svojoj kon…

Read entire article
Ventilski cevovod (patent br. 1 329 559)
Ventilski cevovod (patent br. 1 329 559)

Cilj ovog patenta je omogućavanje protoka fluida u jednom smeru i blokiranje protoka u drugom smeru…

Read entire article
Metod vazdušnog transporta (patent br. 1 665 113)
Metod vazdušnog transporta (patent br. 1 665 113)

Sve do objave ovog patenta postojala su dva rešenja za vazdušni transport: helikopter…

Read entire article
Back to top