Način upravljanja i aparatura mehanizma za upravljanje pokretnim plovnim objektima ili o vozilima (patent br. 613 809)

Način upravljanja i aparatura mehanizma za upravljanje pokretnim plovnim objektima ili o vozilima (patent br. 613 809)
Ono što razlikuje ovaj patent od svih sistema do tada koji su obezbeđivali upravljanje mehanizmom, jesto to što nisu potrebne nikakve žice, jedino što je potrebno su prirodni mediji u prostoru. Ovo je mnogo praktičnije i postižu se slični rezultati (kao i kad je povezan mehanizam sa žicom), sve dok je telo u dometu talasa, struja i impulsa koji se emituju.
Pronalazak omogućuje primenu bilo kog pogonskog sredstva, dozvoljava pokretnom telu ili brodu, najveću moguću brzinu, upravljanje radom njegove mašinerije i usmeravanje njegovog kretanja ili iz nepomične tačke ili sa tela koje se kreće i menja svoj pravac bilo kojom brzinom, i to upravljanje se održava na velikim daljinama bez bilo kakvih fizičkih veza između broda i aparature koja upravlja njegovim kretanjem, a time i bez ograničenja.
Na slici imamo prikaz brodića koji može da se pokreće i usmerava.
 
Deo pronalaska koji obuhvata proizvođenje pogodnih talasa i prenošenje istih do udaljenog prijemnog uređaja, se realizuje na nekoliko načina:

   - propuštanjem naizmenične stuje visoke učestanosti i na taj način delovati na kolo u pokretnom telu

   - kod pražnjenje kondenzatora - struje se usmere kroz kolo čiji je jedan izvod povezan direktno ili induktivno sa zemljom a drugi s metalnim telom

   - električne oscilacije koje se prostiru pravolinijski Izum koji se može koristiti za rad svakog uređaja sa upravljačkim kolom, a omogućava prolaženje struje je već poznat, i koristi se kao zaštita od groma u vezi sa telefonskim komutatorom za upravljanje signalnim i sličnim uređajima.
 
Najbitnije kod izuma je to da osetljivost i pouzdanost rada se povećaju podešavanjem perioda oscilovanja predajnog i prijemnog kola. Na ovaj način se omogućuju da pedeset, sto ili više kola mogu aktivirati, a da međusobno ne interferuju.
Model broda je u to vreme bio malo remek delo inženjerske tehnike. On je u to  vreme već imao plan da napravi automat koji će imati ,,vlastiti um'', odnosno raditi nezavisno od operatora. Ovo je jedan od izuma koji su vodili ka tome.
Tesla je patentirao ovaj izum 8. novembra 1898. godine.
Za više informacija pogledajte: http://goo.gl/8n8gX3

Other Patents

Komutator za dinamo električne mašine (patent br. 334 823)
Komutator za dinamo električne mašine (patent br. 334 823)

Cilj ovog patenta je sprečavanje pojave varničenja kod dinamo-električnih mašina koja nastaje…

Read entire article
Elektromagnetski motor (patent br. 381 968)
Elektromagnetski motor (patent br. 381 968)

Ovaj izum predstavlja unapređeno rešenje problema pretvaranja električne energije u mehaničku…

Read entire article
Sistem distribucije električne energije (patent br. 381 970)
Sistem distribucije električne energije (patent br. 381 970)

Ovaj pronalazak omogućava da se struja iz jednog izvora raspodeli na veći broj potrošača tako…

Read entire article
Način dobijanja jednosmernih iz naizmeničnih struja(patent br. 413 353)
Način dobijanja jednosmernih iz naizmeničnih struja(patent br. 413 353)

Cilj ovog patenta je pronalaženje načina za usmeravanje ili pretvaranje naizmeničnih struja u jednos…

Read entire article
Rotor za električne mašine (patent br. 417 794)
Rotor za električne mašine (patent br. 417 794)

Cilj ovog patenta je proizvodnja rotora visokog stepena električnog iskorišćenja, čija je izg…

Read entire article
Elektromagnetski motor naizmenične struje (patent br. 433 700)
Elektromagnetski motor naizmenične struje (patent br. 433 700)

Ovim patentom Tesla je unapredio klase elektromotora kod kojih obrtanje nastaje usled progresivnog k…

Read entire article
Sistem električnog osvetljenja (patent br. 454 622)
Sistem električnog osvetljenja (patent br. 454 622)

Ovim patentom Tesla je doprineo unapređenju naprava za električno osvetljenje. Otkrio je da se najef…

Read entire article
Namotaj za elektromagnete (patent br. 512 340)
Namotaj za elektromagnete (patent br. 512 340)

Cilj ovog patenta je povećanje korisnosti navojaka bez skupih kondenzatora. Tesla je otkrio da u sv…

Read entire article
Aparat za proizvodnju ozona (patent br. 568 177)
Aparat za proizvodnju ozona (patent br. 568 177)

Unapređivanjem dotadašnjih izuma i aparata, Tesla dolazi do visokonaponskih električnih pražn…

Read entire article
Metoda i aparatura za proizvođenje struja visoke frekvencije (patent br. 568 179)
Metoda i aparatura za proizvođenje struja visoke frekvencije (patent br. 568 179)

Još jedan od Teslinih patenata koje je naučnik tokom godina usavršavao, i na koji se o…

Read entire article
Aparatura za proizvođenje električnih struja visokih frekvencija i napona (patent br. 568 176)
Aparatura za proizvođenje električnih struja visokih frekvencija i napona (patent br. 568 176)

U vreme Teslinog rada, električna energija se prenosila isključivo u obliku jednosmerne struje. Taka…

Read entire article
Električni upaljač za gasne mašine (patent br. 609 250)
Električni upaljač za gasne mašine (patent br. 609 250)

Ovaj izum ima namenu u uređajima za čiji rad je potrebno napraviti varnicu. Za to se koristi naprava…

Read entire article
Sistem za prenos električne energije (patent br. 645 576)
Sistem za prenos električne energije (patent br. 645 576)

Od samih početaka upotrebe električne energije pa do danas prenos energije ostvaruje se putem elektr…

Read entire article
Način pojačavanja i iskorišćenja efekata koji se prenose kroz prirodne sredine (patent br. 685 953)
Način pojačavanja i iskorišćenja efekata koji se prenose kroz prirodne sredine (patent br. 685 953)

Ovaj izum je doneo poboljšanje u načinu korišćenja efekata koji se prenose kroz prirod…

Read entire article
Način korišćenja energije zračenja (patent br. 685 958)
Način korišćenja energije zračenja (patent br. 685 958)

Izvesna zračenja (ultraljubičasta svetlost, katodni i rendgenski zraci) imaju svojstvo da da elektri…

Read entire article
Sistem za signalizaciju (patent br. 725.605)
Sistem za signalizaciju (patent br. 725.605)

Cilj ovog pronalaska je da se prevaziđu nedostaci i da se veliki broj predajnih i prijemnih stanica…

Read entire article
Turbina (patent br. 1 061 206)
Turbina (patent br. 1 061 206)

Ovaj izum omogućava pretvaranje energije kretanja fluida u mehanički rad (rotaciono kretanje) ili ob…

Read entire article
Gromobran (patent br. 1 266 175)
Gromobran (patent br. 1 266 175)

Teslin gromobran predstavlja unapređen sistem za zaštitu od udara groma koji se po svojoj kon…

Read entire article
Ventilski cevovod (patent br. 1 329 559)
Ventilski cevovod (patent br. 1 329 559)

Cilj ovog patenta je omogućavanje protoka fluida u jednom smeru i blokiranje protoka u drugom smeru…

Read entire article
Metod vazdušnog transporta (patent br. 1 665 113)
Metod vazdušnog transporta (patent br. 1 665 113)

Sve do objave ovog patenta postojala su dva rešenja za vazdušni transport: helikopter…

Read entire article
Back to top